top of page

MMLab

Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala
2.png
5.png
9.png
12.png

Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala je počela sa radom  u martu 2014.g. od kada je počelo opremanje sa najsavremenijom opremom u skladu sa EN normama. Zvanično je registrovana u septembru 2014.g. U januaru 2015 g. Dobila je status akreditovane laboratorije.

Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala (MMLab d.o.o. Kotor) se bavi  ispitivanjima  građevinskih proizvoda,  prvenstveno betona, cementa, kamena, agregata i geomehanička ispitivanja tla. Ispitivanjem se određuje fizičko-mehaničke karakteristike navedenih građevinskih proizvoda u skladu sa važećim standardima u CG.

MMLab  spada u red najopremljenijih laboratorija u Crnoj Gori sa svom opremom prilagođenom ispitivanju po EN normi, porijeklom iz Njemačke i Italije. Neki od najznačajnijih aparata su: laboratorijska presa za ispitivanje uzoraka kamena i abetona do  3000 , presa za kompresovanje /fleksuru cementnih uzoraka 0-500 kN/ 0-15kN, laboratorijske sušnice po 460 l, digitalna hidrostatička vaga, kljunasto mjerilo,  vibro sto za uzorke betona, Vikatov aparat, postresni sto za cement, Le Šateljeovo vodeno kupatilo sa tajmerom,  mikser za spravljanje cementnih epruveta  sa potrebnim priborom,  aparatura za VDP,  Los Angeles, 50 sita kvadratnog otvora, treskalica za sita, garnituru etalonskih sita, laboratorijski rešo, vage, habalica Boeme, aparatura za izvođenje Proktorovog opita, opremu za određivanje zapreminske mase metodom kalibrisanog pijeska,  propratni laboratorijski  pribor i hemikalije i itd.

MMLab Kotor raspolaže sa odgovarajućim obučenim kadrom, a svaki od zaposlenih  ima minimum 15 g iskustva na sličnim poslovima. Vizija osnivača je da se stečeno znanje i iskustvo primjenjuje i  stalno usavršava preko seminara, kurseva i samoobuke dok bi se rezultati ispitivanja potvrđivali kroz učešće u PT šemama i preko  međulaboratorijskog poređenja rezultata.

MMLab je osposobljenja za:

  • obavljanje tekuće kontrole na fabrikama betona

  • tekuću kontrolu kontrolu kvaliteta materijala i radova prilikom izvođenja građevinskih objekata

  • ispitivanja svježeg i očvrslog betona

  • ispitivanja kvaliteta betonskih frakcija

  • ispitivanja tampona

  • ispitivanja cementa

  • ispitivanja kamena

  • ispitivanje modula stišljivosti

  • određivanje zapreminske mase materijala sa porama metodom kalibrisanog pijeska

  • ispitivanje laboratorijske vrijednost gustine i sadržaja vode- zbijanje prema Proktoru itd.

bottom of page